Dzień 1

11 marca 2024 (poniedziałek)

Rejestracja uczestników

14:00-16:00

Otwarcie Forum

16.00 - 16.15

Wystąpienie gościa specjalnego

16.15 - 17.00

Poprawianie omyłek w ofercie wykonawcy w zamówieniu na roboty budowlane – praktyka i orzecznictwo

17.00 - 17.40

Dokumenty „odniesienia” w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

17.40 - 18.20

Nowe podejście do kontroli sposobu realizacji umów na roboty budowlane - metodologia, obszary ryzyka, zagrożenia

18.20 - 19.00

Kolacja z zabawą taneczną

20:00

Dzień 2

12 marca 2024 (wtorek)

Śniadanie

7:30-9:00

Wynagrodzenie kosztorysowe na roboty budowlane finansowane ze środków publicznych

9.00 - 9.40

Odbiór robót budowlanych w kontekście orzecznictwa sądów powszechnych

9.40 - 10.20

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy a zmiana zakresu robót budowlanych i terminu wykonania

10.20 - 11.00

Niedozwolone klauzule umowne w umowach o roboty budowlane

11.00 - 11.40

Przerwa kawowa

11:40-12:10

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane – kwestie prawne i praktyczne

12.10 - 12.50

Wynagrodzenie ryczałtowe a możliwość odrzucenia oferty w robotach budowlanych

12.50 - 13.30

Korzystanie z sytuacji finansowej i ekonomicznej podmiotu udostępniającego zasoby w zp na rb w praktyce i orzecznictwie

13.30 - 14.10

Obiad

14:10-15:30

Na co powinien zwrócić uwagę zamawiający, przygotowując projekt umowy na roboty budowlane?

15.30 - 16.10

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane, przesłanki uzyskania, skutki braku uzyskania, możliwość uznania żądania gwarancji zapłaty za nadużycie prawa - praktyka sądowa

16.10 - 16.50

Kara umowna za drobne wady i usterki w robotach budowlanych oraz realizacja uprawnień z tytułu rękojmi a eliminacja wykonawcy z rynku zamówień publicznych

16.50 - 17.30

Nadzorowanie i raportowanie wykonania zamówienia na roboty budowlane przez zamawiającego w świetle przepisów pzp

17.30 - 18.10

Kolacja

19:00-21:00

Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem (dla chętnych)

21:00-23:00

Dzień 3

13 marca 2024 (środa)

Śniadanie

7:30-9:00

Wizja lokalna - sposób na uszczelnienie OPZ na roboty budowlane czy powód komplikacji postępowania i realizacji kontraktu?

9.00 - 9.40

Konsekwencje naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych dla inwestycji współfinansowanych w ramach nowego budżetu UE 2021-2027

9.40 - 10.20

Korzystanie z zasobów innego podmiotu w zakresie doświadczenia i potencjału kadrowego w robotach budowlanych w świetle ostatnich orzeczeń KIO

10.20 - 11.00

Zakończenie Forum

11:00

Wśród prelegentów