Dzień 1

22 marca (poniedziałek)

Poczekalnia konferencyjna

15:30-16:00

Otwarcie I dnia Forum

16:00-16:10

Wystąpienie Gościa Specjalnego

16:10-16:40

Projektowanie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad dotyczących ochrony środowiska w świetle przepisów znowelizowanej ustawy Prawo budowlane

16:40-17:20

Ogłoszenie o wykonaniu umowy na roboty budowlane - skutki dla zamawiających i wykonawców

17:20-18:00

Przerwa

18:00-18:30

Ryzyka w umowach na roboty budowlane a próby ich zmniejszenia przez działania ustawodawcy w świetle przepisów nowego pzp

18:30-19:10

Zasadnicze problemy z VAT w umowach o roboty budowlane – ustalenie stawki VAT, terminy wystawiania faktur wymagane przepisami o VAT a odpowiedzialność inwestora za płatności podwykonawcom

19:10-19:50

Zakończenie I dnia Forum

19:50

Dzień 2

23 marca (wtorek)

Poczekalnia konferencyjna

8:30-9:00

Otwarcie II dnia Forum

9:00

Rażąco niska cena – procedura oceny ofert przez zamawiającego oraz ocena wyjaśnień składanych przez wykonawców w świetle nowego pzp

9:00-9:40

Składanie kosztorysów oraz certyfikatów i innych dokumentów w ofertach wykonawców w trakcie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane na podstawie nowego pzp

9:40-10:20

Podmiot trzeci i udostępnianie zasobów przez ten podmiot na rzecz wykonawcy wg nowego pzp

10:20-11:00

Przerwa

11:00-11:30

Wybrane aspekty prawa budowlanego w orzecznictwie KIO i przez pryzmat nowelizacji ustawy Prawo budowlane

11:30-12:10

Mediacje jako sposób pozasądowego polubownego rozstrzygania sporów między stronami kontraktowania na roboty budowlane

12:10-12:50

Przedmiot zamówienia podstawowego na roboty budowlane a konieczne prace dodatkowe, roboty zamienne, roboty zaniechane wg nowego pzp

12:50-13:30

Przerwa

13:30-14:00

Nadzorowanie i raportowanie wykonania zamówienia na roboty budowlane przez zamawiającego w świetle przepisów nowego pzp

14:00-14:40

Roszczenia wyłączone z odpowiedzialności zamawiającego (inwestora) ponoszonej w stosunku do podwykonawców robót budowlanych

14:40-15:20

Wykorzystanie elektronicznych narzędzi modelowania danych budowlanych (BIM) w robotach budowlanych w świetle przepisów nowego pzp

15:20-16:00

Zakończenie II dnia Forum

16:00

Dzień 3

24 marca (środa)

Poczekalnia konferencyjna

8:30-9:00

Otwarcie III dnia Forum

9:00

Warunki udziału w postępowaniu na roboty budowlane, w szczególności kwestionowanie ich spełniania przez wykonawców przed KIO

9:00-9:40

Kwalifikacje, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – jako warunek udziału w postępowaniu oraz jako kryterium oceny ofert – a uprawnienia budowlane tych osób

9:40-10:20

Przerwa

10:20-10:40

Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu na rb w praktyce i orzecznictwie

10:40-11:20

Dokumentacja projektowa dla robót budowlanych a projekt techniczny w świetle znowelizowanej ustawy Prawo budowlane

11:20-12:00

Zakończenie III dnia Forum i podsumowanie konferencji

12:00

Wśród prelegentów