Dzień 1

13 marca (poniedziałek)

Rejestracja uczestników

14:00-16:00

Otwarcie Forum

Wystąpienie gościa specjalnego z Urzędu Zamówień Publicznych

Nadzwyczajna zmiana okoliczności wykonania zamówienia na roboty budowlane jako podstawa zmiany umowy zawartej z wykonawcą rb

Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu na roboty budowlane w praktyce i orzecznictwie

Przedmiotowe środki dowodowe w zp na rb w szczególności: treść oferty a treść przedmiotowego środka dowodowego, rodzaje przedmiotowych środków dowodowych i podstawy decyzji o tym którego żądać, składanie i uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych, forma przedmiotowych środków dowodowych

Uroczysta kolacja

20:00

Dzień 2

14 marca (wtorek)

Śniadanie

7:30-9:00

Kary umowne w praktyce zamawiania i realizacji robót budowlanych

Gwarancja – granice odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych w praktyce

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody powstałe przy realizacji robót budowlanych

Przerwa kawowa

11:00-11:40

Należyta staranność zamawiającego przy szacowaniu wartości zamówienia na roboty budowlane – wybrane zagadnienia

Tajemnica przedsiębiorstwa – jak skutecznie zastrzegać istotne informacje, kiedy odtajniać i jak zwalczać zastrzeżenia dokonane przez konkurencję

Umowna waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane – tworzenie umownych klauzul waloryzacyjnych w praktyce

Odpowiedzialność inwestora za dokumentację projektową i jej wady w kontrakcie „buduj” na gruncie Prawa budowlanego

Obiad

14:30-16:00

Postanowienia dotyczące elektromobilności w umowie o roboty budowlane

Rażąco niska cena w robotach budowlanych – najczęstsze błędy uczestników rynku zamówień publicznych

Racjonalne wykorzystanie aukcji elektronicznej w procesie udzielania zamówienia publicznego na roboty budowlane

Kolacja

19:00-21:00

Dzień 3

15 marca (środa)

Śniadanie

7:30-9:00

Wymagania zamawiającego w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawcy ubiegającego się o zamówienie publiczne na roboty budowlane a wykazanie ich przez wykonawcę – w praktyce i orzecznictwie KIO

Realizacja umowy o roboty budowlane a spory pomiędzy wykonawcą i zamawiającym wynikłe na tym tle

Kluczowe części zamówienia na roboty budowlane a obowiązek samodzielnego ich wykonania przez wykonawcę rb w praktyce i orzecznictwie

Zakończenie Forum

11:30

Wśród prelegentów