HARMONOGRAM

Dzień I – 24 sierpnia (poniedziałek)
14.00–16.00 Rejestracja uczestników w hotelu
15.30–16.00 Rejestracja uczestników konferencji online

Wystąpienie Gościa Specjalnego

16.10 – 17.00

Zmiany umowy o roboty budowlane w świetle wyników kontroli UZP, NIK, RIO oraz Instytucji Zarządzających – nieprawidłowości zagrożone korektami i odpowiedzialnością dyscyplinarną

17.00 – 17.50

Prawo do zawierania ugód na roboty budowlane w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych

17.50 – 18.40

Przedmiotowe środki dowodowe jako środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych przez wykonawcę robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub w opisie kryteriów oceny ofert, lub z wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia w świetle nowego pzp

18.40 – 19.30
Dzień II – 25 sierpnia (wtorek)
7.30 – 9.00 Śniadanie

Zagrożenia wynikające z przyjęcia przez strony kontraktu wynagrodzenia ryczałtowego w zamówieniach publicznych na roboty budowlane – studium przypadku

9.00 – 9.40

Odwołanie na opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – zarzuty najczęściej podnoszone przez wykonawców w orzecznictwie KIO i SO

9.40 – 10.20

Specyfikacja warunków zamówienia – omówienie wybranych zagadnień, istotnych z punktu widzenia zamawiającego, w świetle przepisów nowego pzp

10.20 – 11.00
11.00 – 11.40 Przerwa kawowa

Wybór wykonawcy prac projektowych przez inwestora publicznego – przygotowanie dokumentacji projektowej, współdziałanie projektanta i inwestora, przejęcie praw autorskich przez zamawiającego do dokumentacji projektowej

11.40 – 12.20

Zasada proporcjonalności przy formułowaniu warunków udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w praktyce i orzecznictwie

12.20 – 13.00

Wymagania w zakresie podwykonawstwa a powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w świetle przepisów nowego pzp

13.00 – 13.40

Umowna waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane – tworzenie umownych klauzul waloryzacyjnych w praktyce

13.40 – 14.30
14.30 – 16.00 Przerwa obiadowa

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł na roboty budowlane w świetle przepisów nowego pzp, w szczególności zakres przedmiotowy udzielania tych zamówień i sposób szacowania ich wartości, w tym definicja jednorazowego zakupu

16.00 – 16.40

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na roboty budowlane, zasady jego rozliczania i zwrotu w praktyce i orzecznictwie

16.40 – 17.20

Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu na rb w praktyce i orzecznictwie

17.20 – 18.00
od godz. 19.00 Kolacja
Dzień III – 26 sierpnia (środa)
7.30 – 9.00 Śniadanie

Konsorcjum w zamówieniach publicznych na roboty budowlane: określenie postanowień umownych w zakresie dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz członków konsorcjum, roszczenie o zapłatę wynagrodzenia – solidarność czynna członków konsorcjum, zmiany podmiotowe w składzie konsorcjum – cesja wierzytelności, przystąpienie do długu

9.00 – 9.50

Zespół ds. nadzoru nad realizacją zamówienia a monitorowanie i raportowanie postępów prac podczas realizacji inwestycji w świetle przepisów nowego pzp

9.50 – 10.40

Gwarancja zapłaty jako zabezpieczenie terminowej płatności umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych w praktyce. Udzielenie gwarancji przez inwestora w sytuacji niedotrzymania terminu zakończenia rb

10.40 – 11.30

PRELEGENCI