Dzień 1

22 marca (poniedziałek)

Otwarcie Forum

16:00-16:10

Wystąpienie gościa specjalnego

16:10-17:00

Projektowanie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad dotyczących ochrony środowiska w świetle przepisów znowelizowanej ustawy Prawo budowlane

17:00-17:40

Ogłoszenie o wykonaniu umowy na roboty budowlane - skutki dla zamawiających i wykonawców

17:40-18:20

Ryzyka w umowach na roboty budowlane a próby ich zmniejszenia przez działania ustawodawcy w świetle przepisów nowego pzp

18:20-19:00

Problemy z VAT w umowach o roboty budowlane - ustalenie stawki VAT, terminy wystawiania faktur wymagane przepisami o VAT a odpowiedzialność inwestora za płatności realizowane na rzecz podwykonawców

19:00-19:40

Kolacja

od 20:00

Dzień 2

23 marca (wtorek)

Rażąco niska cena – procedura oceny ofert przez zamawiającego oraz ocena wyjaśnień składanych przez wykonawców w świetle nowego pzp

09:00-09:40

Składanie kosztorysów oraz certyfikatów i raportów w postępowaniach o udzielenie zamówienia na roboty budowlane na podstawie nowego pzp

09:40-10:20

Warunki udziału w postępowaniu na roboty budowlane, w szczególności kwestionowanie ich spełniania przez wykonawców przed KIO

10:20-11:00

Przerwa

11:00-11:40

Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – jako warunek udziału w postępowaniu oraz jako kryterium oceny ofert a uprawnienia budowlane tej osoby

11:40-12:20

Mediacje jako sposób pozasądowego, polubownego rozstrzygania sporów między stronami kontraktowania na roboty budowlane

12:20-13:00

Przedmiot zamówienia podstawowego na roboty budowlane a konieczne prace dodatkowe, roboty zamienne i roboty zaniechane wg nowego pzp

13:00-13:40

Nadzorowanie i raportowanie wykonania zamówienia na roboty budowlane przez zamawiającego w świetle przepisów nowego pzp

13:40-14:30

Obiad

14:30-16:00

Roszczenia wyłączone z odpowiedzialności zamawiającego (inwestora) ponoszonej w stosunku do podwykonawców robót budowlanych

16:00-16:40

Wykorzystanie elektronicznych narzędzi modelowania danych budowlanych (BIM) w robotach budowlanych w świetle przepisów nowego pzp

16:40-17:20

Dokumentacja projektowa dla robót budowlanych a projekt techniczny w świetle znowelizowanej ustawy Prawo budowlane

17:20-18:00

Kolacja

od 19:00

Dzień 3

24 marca (środa)

Wybrane aspekty Prawa budowlanego w orzecznictwie KIO, w tym warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert (przez pryzmat definicji kierownika budowy, obiektu budowlanego); SWZ na rb i orzecznictwo dotyczące opisu przedmiotu zamówienia

09:00-09:50

Podmiot trzeci i udostępnianie zasobów przez ten podmiot na rzecz wykonawcy wg nowego pzp

09:50-10:40

Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu na roboty budowlane w praktyce i orzecznictwie

10:40-11:30

Zakończenie Forum

11:30

Wśród prelegentów

Zgłoś się w najniższej cenie!