Dzień 1

14 marca (poniedziałek)

Poczekalnia konferencyjna

15:30-16:00

Otwarcie Forum

16:00-16:10

Wystąpienia Gości Specjalnych

16:10-17:00

Nowe rozporządzenia wykonawcze do pzp dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i szacowania jego wartości w zp na roboty budowlane

17:00-17:40

Poleganie przez wykonawcę robót budowlanych na zasobach podmiotu udostępniającego – praktyczne aspekty z uwzględnieniem orzecznictwa KIO

17:40-18:20

Wielopodmiotowa organizacja wykonywania umowy o roboty budowlane wg pzp (konsorcjum, podmioty trzecie, podwykonawstwo zwykłe)

18:20-19:00

Kolacja

20:00

Dzień 2

15 marca (wtorek)

Śniadanie

7:30-9:00

Poczekalnia konferencyjna

8:30-9:00

Rodzaje wynagrodzeń w robotach budowlanych (czy i kiedy cena ryczałtowa na roboty budowlane może ulec zmianie)

9:00-9:40

Kary umowne w praktyce zamawiania i realizacji robót budowlanych

9:40-10:20

Umowne prawo odstąpienia od umowy o roboty budowlane zawartej w trybie pzp (treść instytucji umownego prawa do odstąpienia; wykonanie umownego prawa do odstąpienia; skutki odstąpienia; umowne a ustawowe prawo do odstąpienia)

10:20-11:00

Przerwa

11:00-11:40

Wymagania zamawiającego w zakresie referencji i doświadczenia wykonawcy ubiegającego się o zamówienie publiczne na roboty budowlane a obiektywne potrzeby zamawiającego w tym zakresie – w praktyce i orzecznictwie KIO

11:40-12:20

Obowiązki podmiotów publicznych w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej przestrzeni publicznej

12:20-13:00

Składane przez wykonawców wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w zamówieniach na roboty budowlane i ich ocena przez zamawiających w najnowszym orzecznictwie KIO

13:00-13:40

Dokumentacja projektowa wg pzp a projekt techniczny jako element projektu budowlanego

13:40-14:30

Obiad

14:30-16:00

Określenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej i podmiotowe środki dowodowe na ich potwierdzenie w robotach budowlanych

16:00-16:40

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach na roboty budowlane – przegląd aktualnego orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej

16:40-17:20

Bezpośrednie płatności na rzecz podwykonawców robót budowlanych – praktyczne problemy i spory na tle zakresu odpowiedzialności solidarnej zamawiającego

17:20-18:00

Kolacja

19:00-21:00

Dzień 3

16 marca (środa)

Śniadanie

7:30-9:00

Poczekalnia konferencyjna

8:30-9:00

Umowna waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane (tworzenie umownych klauzul waloryzacyjnych w praktyce)

9:00-9:50

Obowiązek wykonania robót budowlanych przez doświadczonego konsorcjanta (oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 3 pzp) a nabywanie nowego doświadczenia przez pozostałych

9:50-10:40

Termin związania ofertą a wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zp na roboty budowlane w praktyce

10:40-11:30

Zakończenie Forum

11:30

Wśród prelegentów