Dzień 1

13 marca 2023 (poniedziałek)

Rejestracja uczestników

14:00-16:00

Otwarcie Forum

16.00 - 16.10

Wystąpienie gościa specjalnego z Urzędu Zamówień Publicznych

16.10 - 17.00

Nadzwyczajna zmiana okoliczności wykonania zamówienia na roboty budowlane jako podstawa zmiany umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych

17.00 - 17.40

Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu na roboty budowlane w praktyce i orzecznictwie

17.40 - 18.20

Przedmiotowe środki dowodowe w zamówieniach publicznych na roboty budowlane w szczególności: treść oferty a treść przedmiotowego środka dowodowego, rodzaje przedmiotowych środków dowodowych i podstawy decyzji o tym którego żądać, składanie i uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych, forma przedmiotowych środków dowodowych

18.20 - 19.00

Kolacja z zabawą taneczną

20:00

Dzień 2

14 marca 2023 (wtorek)

Śniadanie

7:00-9:00

Kary umowne w praktyce zamawiania i realizacji robót budowlanych

9.00 - 9.40

Gwarancja – granice odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych w praktyce

9.40 - 10.20

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody powstałe przy realizacji robót budowlanych

10.20 - 11.00

Przerwa kawowa

11:00-11:40

Należyta staranność zamawiającego przy szacowaniu wartości zamówienia na roboty budowlane – wybrane zagadnienia

11.40 - 12.20

Tajemnica przedsiębiorstwa – jak skutecznie zastrzegać istotne informacje, kiedy odtajniać i jak zwalczać zastrzeżenia dokonane przez konkurencję

12.20 - 13.00

Umowna waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane – tworzenie umownych klauzul waloryzacyjnych w praktyce

13.00 - 13.40

Odpowiedzialność inwestora za dokumentację projektową i jej wady w kontrakcie „buduj” na gruncie Prawa budowlanego

13.40 - 14.30

Obiad

14:30-16:00

Postanowienia dotyczące elektromobilności w umowie o roboty budowlane

16.00 - 16.40

Rażąco niska cena w robotach budowlanych – najczęstsze błędy uczestników rynku zamówień publicznych

16.40 - 17.20

Racjonalne wykorzystanie aukcji elektronicznej w procesie udzielania zamówienia publicznego na roboty budowlane

17.20 - 18.00

Kolacja

19:00-21:00

Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem (dla chętnych)

21:00-23:00

Dzień 3

15 marca 2023 (środa)

Śniadanie

7:00-9:00

Wymagania zamawiającego w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawcy ubiegającego się o zamówienie publiczne na roboty budowlane a wykazanie ich przez wykonawcę – w praktyce i orzecznictwie KIO

9.00 - 9.50

Realizacja umowy o roboty budowlane a spory pomiędzy wykonawcą i zamawiającym wynikłe na tym tle

9.50 - 10.40

Kluczowe części zamówienia na roboty budowlane a obowiązek samodzielnego ich wykonania przez wykonawcę robót budowlanych w praktyce i orzecznictwie

10.40 - 11.30

Zakończenie Forum

11:30

Wśród prelegentów